Visie Transmuralis

De visie van Transmuralis is gericht op het bereiken van de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener, in Zuid-Holland Noord. Transmuralis stelt hierbij het perspectief van de CVA patiënt (en zijn naasten) centraal. Transmuralis lost knelpunten op die patiënten en zorgverleners in de transmurale zorg ervaren. Verbeteringen en innovaties worden door Transmuralis geborgd en gemonitord zodat deze ook na projectafronding aandacht blijven houden en de doelgroep echt de beoogde effecten blijft ervaren.

Visie CVA netwerk
In het CVA netwerk ZHN werken zorgpartners optimaal samen om de CVA patiënt de noodzakelijke snelle, adequate en multidisciplinaire zorg te kunnen bieden. De CVA patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener, zowel in de acute als in de revalidatie en de chronische fase waarbij de schakels in de zorgketen naadloos op elkaar aansluiten.

Uitgangspunten CVA-netwerk:

  • De CVA patiënt staat centraal, de zorgvraag en de wensen van de patiënt zijn leidend
  • De CVA patiënt wordt actief betrokken bij het netwerk
  • Zorg wordt geleverd volgens de zorgstandaard CVA

Kernwaarden CVA-netwerk:

  • Samenwerking, verantwoordelijkheid, transparantie
  • Pro actief: Bij het signaleren van knelpunten worden deze binnen de keten neergelegd en wordt pro actief naar een oplossing gezocht

Speerpunten CVA-netwerk 2022

1.Passende CVA zorg en –ondersteuning in alle fases

2.Kwaliteitsverbetering door het versterken van de samenwerking, het oplossen van knelpunten, monitoren en het delen van kennis

3.Communicatie, informatie & voorlichting

Het jaarplan van het CVA-netwerk 2022 is hier terug te vinden.