Van een voortvarende start en voorzichtig terugblikken op onze resultaten tot een afscheid!

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor de zorg en ook voor samenwerkingsorganisatie Transmuralis. Na een voortvarende start in het eerste kwartaal werd Nederland halverwege maart nadrukkelijk geconfronteerd met de verspreiding van het COVID-19 virus. De hierop volgende ‘coronacrisis’ houdt Nederland nu al maandenlang in haar greep en de vooruitzichten zijn op het moment van schrijven niet bijzonder positief te noemen.

De ingrijpend gewijzigde omstandigheden hebben vanzelfsprekend ook impact gehad op de in het jaarplan 2020 geformuleerde doelstellingen van Transmuralis. De gedwongen fysieke afstand tot elkaar vroeg andere vormen van overleg en afstemming en activiteiten zijn verschoven in de tijd. Grote fysieke netwerkbijeenkomsten of scholingen konden ondanks de grote belangstelling en behoefte helaas niet altijd doorgaan. Waar mogelijk wordt dit alsnog digitaal aangeboden.

Gelukkig hebben wij op de golven van COVID ook veel wél kunnen realiseren. Onderstaand geven wij daarom een korte samenvatting van ons Halfjaarverslag 2020 en blikken wij terug op onze resultaten. Hiermee is met elkaar toch weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de zorg in Zuid-Holland Noord.

Resultaten netwerk Dementie

In het afgelopen halfjaar hebben we gelukkig onze casemanagementoverleggen en casuïstiekbesprekingen (digitaal) kunnen voortzetten. Daarnaast hebben wij de voorbereidingen getroffen voor een grote netwerkbijeenkomst voor verzorgenden (waarbij we hopen dat dit fysiek kan doorgaan…). Met de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we ervaringen van mensen met dementie en mantelzorgers in kaart gebracht tot een (domeinoverstijgende) klantreis. Met de gemeente Leiden overleggen we over dementie binnen het nieuwe ouderenbeleid en is er een Leids casuïstiekoverleg gestart met sociale wijkteams en casemanagers. Er is een regionaal netwerk opgezet met ambassadeurs dementievriendelijk in (bijna) elke gemeente in de regio. Zie hiervoor ook het inspirerend interview met de gemeente Lisse in deze nieuwsbrief. Ten slotte zijn dit halfjaar al 325 informatiegidsen Dementie verstrekt waaruit blijkt dat de behoefte aan regionale informatievoorziening ook, of vooral, in COVID-tijd groot is.

Resultaten netwerk Palliatieve zorg

De afgelopen periode zijn in de regio 2 nieuwe PaTz-groepen gestart (Palliatieve Thuiszorg) waarbinnen huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en andere deskundigen samenwerken aan vroegtijdig geplande zorg op de juiste plek. De wegwijzer Palliatieve zorg en de sociale kaart (regiogids) zijn geactualiseerd en gelukkig kon onze (basis)scholing voor verpleegkundigen doorgaan. De scholing voor huisartsen kende grote belangstelling (110 huisartsen) maar moest uiteindelijk vanwege COVID helaas toch worden geannuleerd. In juni is met het consortium Propallia een webinar Palliatieve zorg en COVID georganiseerd (met meer dan 80 deelnemers). Dit webinar kunt u terugkijken via deze link.

Resultaten Centrum voor Levensvragen ZHN

In het eerste halfjaar van 2020 hebben maar liefst 164 cliënten in onze regio geestelijke verzorging in de thuissituatie via ons ontvangen en is de website voor het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord ontwikkeld (www.centrumlevensvragenzhn.nl). Hiermee worden zorgvragers en zorgverleners geïnformeerd over het aanvragen van een gesprek (consult), het aanbod van geestelijk verzorgers in de regio en samenwerking in de regio. Ook is een informatiefolder (flyer) ontwikkeld die regionaal is verspreid. Wij merken daarbij dat de vraag naar geestelijke verzorging in de thuissituatie door ervaringen als gevolg van de COVID-crisis toeneemt.

Resultaten netwerk CVA

Wij onderhouden periodiek contact met transfer- en afdelingsverpleegkundigen die ook in COVID-tijd de goede overdracht van CVA-patiënten van ziekenhuis naar vervolginstelling monitoren. De inzet van de centrale zorgverlener (‘casemanager CVA’) is geëvalueerd en het aanmeldformulier en de patiënteninformatiebrief zijn verbeterd. Ook faciliteren wij eerstelijns paramedici in Zuid-Holland Noord bij een verbinding met het CVA-netwerk. Aangezien de fysieke activiteiten voor de Dag van de Beroerte niet konden doorgaan is een flyer ontwikkeld en een informatiebericht geplaatst op websites en social media. Ook publiceerde het Leidsch Dagblad een door ons geïnitieerd interview over beroerte in COVID-tijd.

Projecten

Warme overdracht: Na eerdere implementatie bij Alrijne Zorggroep, ActiVite, Libertas Leiden en Marente is de Warme overdracht ook binnen het LUMC geïmplementeerd en vindt momenteel implementatie plaats bij twaalf andere aangesloten thuiszorgorganisaties.
Verbeteren medicatieveiligheid: In opvolging van de uitgevoerde nulmeting zijn door middel van een enquête onder 50 materiedeskundigen uit ziekenhuizen, apotheken en VVT-organisaties de knelpunten gevalideerd en verdiept. Momenteel worden de oplossingsrichtingen uitgewerkt en met een referentiegroep besproken waarna wij tot implementatie zullen overgaan.
Regionaal overleg Wet zorg & dwang: Door de deelnemers van het overleg is een samenwerkingsafspraak voor inzet van elkaars externe deskundige uitgewerkt die momenteel wordt (proef)geïmplementeerd in een cluster. De casuïstiekbesprekingen zijn digitaal voortgezet waarbij in april een CIZ-adviseur aanwezig was voor nadere uitleg van de WZD (het verslag hiervan is op onze website terug te vinden).
Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek: De regionale beleidsgroep van Transmuralis werkt aan de hand van het eerder opgeleverde Regiobeeld aan voorstellen voor de programmaonderdelen Opsporen kwetsbare ouderen, Klein leed en (de organisatie van een werkconferentie) Verbinden zorg en welzijn. Het programmavoorstel wordt in oktober aan het bestuur van Transmuralis voorgelegd en zal een belangrijk onderdeel worden van ons jaarplan 2021.

Afscheid nemen

In verband met een mooie andere functie binnen Alrijne Zorggroep moeten wij binnenkort helaas afscheid nemen van Louise Crama als programmaleider CVA. Louise heeft het afgelopen anderhalf jaar met veel enthousiasme en deskundigheid verder gebouwd aan het CVA-netwerk en het zorgpad CVA dat nu stevig staat. Wij bedanken haar hiervoor en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie (waarbij zij ongetwijfeld de ontwikkelingen van het CVA-netwerk zal blijven volgen). Wij kunnen gelukkig ook melden dat de vacature snel (intern) kon worden vervuld door Joan Veldhuizen. Joan is al bijna twee jaar werkzaam bij Transmuralis en pakt deze rol op naast haar werkzaamheden als programmaleider Dementie. Door deze twee rollen te combineren verwachten wij daarbij dat goed gebruik kan worden gemaakt van de opgedane expertise en ervaringen uit beide netwerken. Wij wensen Joan veel succes in deze nieuwe rol.

Ten slotte

De recente COVID-vooruitzichten en de aankondiging van een ‘tweede golf’ stemmen helaas niet erg positief. Het lijkt erop dat ook de komende maanden COVID helaas onderdeel zal blijven van ons dagelijks leven, niet alleen zakelijk maar ook op persoonlijk vlak. Ik wens u daar (weer) veel kracht en energie bij want de impact zal naar verwachting helaas weer groot zijn. Ik hoop daarbij dat er naast de COVID-belemmeringen toch nog voldoende ruimte overblijft voor alle mooie dingen die we graag met elkaar blijven doen. Zowel op uw werk als in uw privésituatie. Ik spreek u graag weer binnenkort, waar mogelijk fysiek, anders doen we het digitaal. We houden contact!

Met hartelijke groet,
Stefan